Każdy może złożyć wniosek – wszystko na temat Budżetu Obywatelskiego

boJerzy Łużniak, Prezydent Jeleniej Góry poinformował, iż od 13 maja do 2 czerwca mieszkańcy miasta będą mogli głosować na zadania Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego 2020. – Tym razem na JBO przeznaczamy wyższą niż w ub. latach kwotę – 2,4 mln zł, więc ok. 0,5 % całego budżetu miasta. Przewidujemy, że 2 mln zł przeznaczone będzie na zadania inwestycyjne („twarde”), a 400 tys. zł – na działania „miękkie” – w tym imprezy.

Istotnym novum jest – w odróżnieniu od lat ubiegłych – brak podziału na rejony miasta. O ile dawniej budżet a priori był dzielony na cztery części, to przyszłoroczny będzie można lokować w całości nawet – teoretycznie – w jednym rejonie, o ile animatorzy pomysłów znajdą w sobie determinację, by przekonać do proponowanych przez siebie zadań duże grupy mieszkańców. Mam nadzieję jednak, że podobna determinacja wystąpi w różnych osiedlach i w sposób naturalny te środki wykorzystane będą na rozmaite cele w różnych miejscach.

Szczegółowy regulamin JBO zamieszczony został na stronach internetowych miasta, więc osoby zainteresowane winny tam zajrzeć. Przypominamy tylko, że aby skutecznie zgłosić zadanie należy zebrać pod wnioskiem podpisy 50 osób, ulokować projekt na gruntach komunalnych, a z efektów zadania muszą mieć możliwość korzystać wszyscy zainteresowani.

– Liczę na większą aktywność mieszkańców – powiedział J. Łużniak. – W ub. roku liczba osób zainteresowanych składaniem propozycji do JBO nie była zbyt wielka, a szkoda, bo jest to sposób na współudział w zarządzaniu miastem.

 

 

Budżet Obywatelski 2020

Pula środków na realizację Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2020 wynosi 2 400 000 zł, z czego 2 000 000 zł przeznacza się na realizację projektów „twardych, a 400 000 zł na projekty „miękkie”.

Jakie projekty mogą być realizowane w ramach JBO 2020?

Ze środków JBO 2020 mogą być finansowane:

a) projekty  „twarde’ – tzw. inwestycyjne polegające na budowie, przebudowie, rozbudowie doposażeniu lub remoncie czy modernizacji infrastruktury miejskiej, o wartości nie wyższej niż 500 000 zł;

b) projekty „miękkie” – nieinwestycyjne (prospołeczne, kulturalne, oświatowe, sportowe), o wartości nie wyższej niż 150 000 zł.

spełniające łącznie niżej wymienione warunki:

·       zgodne z kompetencjami gminy,

·       służące rozwojowi miasta Jeleniej Góry i zaspokajaniu potrzeb jego mieszkańców,

·       ogólnodostępne dla wszystkich mieszkańców miasta,

·       zlokalizowane w granicach administracyjnych Miasta Jelenia Góra i na działkach będących własnością gminy,

·       możliwe do całkowitego zrealizowania w 2020 r.,

·       nie generujące dla budżetu miasta kosztów funkcjonowania w latach następnych, w tym kosztów osobowych (np. zatrudnienia), z wyłączeniem kosztów bieżącego utrzymania (np. koszty związane z oświetleniem, porządkowaniem, naprawami pogwarancyjnymi),

·       zgodne z obowiązującym prawem,

·       zgodne ze strategią Rozwoju Miasta Jeleniej Góry na lata 2014-2025,

·       zgodne z ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Jelenia Góra,

Jak i kiedy należy zgłaszać propozycje projektów?

Zgłaszanie propozycji projektów do JBO 2020 odbywa się dwuetapowo poprzez:

a)      wypełnienie wniosku (zgodnego z wzorem, stanowiącym Załącznik nr 2 do Regulaminu JBO 2020) za pośrednictwem platformy elektronicznej dostępnej na stronie internetowej miasta http://bit.ly/1Vw42hV, załączenie (uzupełnienie) wymaganych załączników, a następnie wysłanie kompletu dokumentów do Urzędu za pośrednictwem ww. platformy,

b)      wydrukowanie i podpisanie uprzednio wysłanego wniosku za pośrednictwem ww. platformy wraz z załącznikami (stanowiącymi jego integralną część) i złożenie w Urzędzie Miasta Jelenia Góra, Plac Ratuszowy 58, pokój 204 (kancelaria), w terminie oznaczonym w Harmonogramie JBO2020, stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu JBO 2020. Decyduje data wpływu kompletu dokumentów w wersji papierowej do Urzędu.

Terminy składania wniosków:

od 13.05.2019 r. (od godz. 10.00) do 02.06.2019 r.  (do godz. 24.00) – składanie elektroniczne

do 05.06.2019 r.  do godz. 15.00 – ostateczny termin na dostarczenie wersji papierowej projektów

Kto może zgłaszać propozycje projektów?

Zgłoszenia wniosku do zrealizowania w ramach JBO 2018 może dokonać:

·       osoba fizyczna, zamieszkała w Jeleniej Górze, która w dniu składania wniosku ukończyła co najmniej 16 rok życia,

·       osoba prawna mająca siedzibę i działająca na terenie Jeleniej Góry.

·       Wniosek musi być podparty 50-cioma podpisami

Co będzie brane pod uwagę podczas oceny  złożonych propozycji projektów?

Zgłoszone propozycje projektów podlegają ocenie formalno-merytorycznej dokonywanej przez właściwe merytorycznie wydziały Urzędu Miasta Jelenia Góra.

Kryteria formalne są kryteriami obligatoryjnymi i ich niespełnienie skutkować będzie odrzuceniem projektu przez Prezydenta Miasta Jeleniej Góry.

Analiza formalna projektów odbywa się według poniższych kryteriów :

a)      przesłanie projektu w wymaganej formie i terminie,

b)      dołączenie listy z podpisami mieszkańców popierających projekt z zachowaniem minimalnej wymaganej ilości podpisów,

c)      złożenie i podpisanie projektu przez uprawioną osobę,

d)      propozycja projektu jest kompletna i spójna oraz zawiera dokładnie oznaczoną lokalizację jego realizacji oraz ze wskazaniem  kosztów realizacji projektu według własnego oszacowania,

e)      propozycja projektu nie przekracza wartości określonej w Regulaminie Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego 2020.

Analiza merytoryczna projektów odbywa się według poniższych kryteriów:

a)      zgodność z obowiązującym prawem oceniana przez radcę prawnego Urzędu Miasta Jelenia Góra,

b)      lokalizacja projektu w granicach administracyjnych miasta Jelenia Góra, na działkach będących własnością gminy,

c)       zgodność projektu z kompetencjami gminy,

d)      zgodność ze „Strategią Rozwoju Miasta Jeleniej Góry na lata 2014-2025″ i ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Jelenia Góra,

e)      dostępność projektu dla wszystkich mieszkańców miasta Jelenia Góra,

f)       techniczna możliwość realizacji weryfikowana przez wydziały merytoryczny Urzędu Miasta Jelenia Góra,

g)      wysokość kosztów po weryfikacji, nie przekracza ustalonego budżetu,

h)      niegenerowanie dla budżetu miasta kosztów funkcjonowania w latach następnych,

i)        możliwość realizacji w ciągu jednego roku budżetowego.

Kto i jak może oddać swój głos na wybraną propozycję projektu?

Gdzie i jak będzie można głosować?

·       głosowanie odbywać się będzie tylko i wyłącznie za pomocą platformy elektronicznej w terminach określonych w harmonogramie tj. w dniach od  7.10.2019 r. (od godz. 00.00)
do 13.10.2019 r.  (do godz. 24.00)

·       głosować można będzie zarówno przy użyciu komputerów stacjonarnych, jak i urządzeń mobilnych,

·       w budynkach Urzędu Miasta utworzone zostaną ogólnodostępne stanowiska do głosowania elektronicznego, w punktach tych będzie możliwość samodzielnego oddania głosów, jak i za pośrednictwem upoważnionego pracownika urzędu; warunkiem skorzystania ze wsparcia pracownika urzędu, będzie okazanie dokumentu tożsamości oraz wypełnienie papierowej karty do głosowania,

·       osobie uprawnionej, w ramach jednorazowego głosowania, przysługuje możliwość zagłosowania na jedną propozycję projektu w ramach projektów „twardych” i na jedną propozycję w ramach projektów „miękkich”.

Kto może głosować?

Prawo udziału w głosowaniu ma każdy mieszkaniec Jeleniej Góry.

Jak będzie dokonywany wybór zadań i podział kwoty?

·       po zakończeniu głosowania system automatycznie zsumuje wskazania oddane na każde z zadań,

·       do realizacji zostaną przyjęte zadania, które uzyskają największą liczbę wskazań w każdej kategorii, lecz nie mniej niż 100 wskazań, oraz mieszczą się w puli środków finansowych przeznaczonych na JBO 2019,

·       w przypadku projektu, który uzyskał kolejno najwyższą liczbę głosów, ale jego wartość powoduje przekroczenie puli środków przeznaczonej na dany typ projektów, uwzględnione zostanie pierwsze z następnych zadań według ilości oddanych głosów, którego koszt realizacji nie spowoduje przekroczenia przeznaczonych środków.

·       W przypadku uzyskania równej liczby wskazań przez dwa lub więcej projektów, o kolejności na liście decyduje losowanie, które przeprowadzone zostanie przez osobę wyznaczoną przez Prezydenta Miasta Jeleniej Góry

·       Wynik losowania jest ostateczny.

Harmonogram JBO2020

od 13.05.2019 r. (od godz. 10.00)

do 02.06.2019 r.  (do godz. 24.00)

składanie elektroniczne propozycji projektów

do 05.06.2019 r.  do godz. 15.00

ostateczny termin na dostarczenie wersji papierowej projektów

do 12.06.2019 r.

weryfikacja formalna złożonych projektów

do 14.06.2019 r.

publikacja projektów, które przeszły i/lub nie przeszły pozytywnie oceny formalnej

do 21.06.2019 r.

termin na wniesienie odwołania od oceny formalnej

do 05.07.2019 r.

termin na rozpatrzenie odwołania od oceny formalnej

od 08.07.2019 r.  do 31.08.2019 r.

weryfikacja merytoryczna projektów

do 6.09.2019 r.

publikacja projektów, które przeszły i/lub nie przeszły pozytywnie oceny merytoryczne

do 13.09.2019 r.

termin na wniesienie odwołania od oceny merytorycznej

do 27.09.2019 r.

termin na rozpatrzenie odwołania od oceny merytorycznej

do  4.10.2019 r.

informacja o wykazie projektów, które będą poddane pod głosowanie

od  7.10.2019 r. (od godz. 00.00)
do 13.10.2019 r.  (do godz. 24.00)

głosowanie za pomocą platformy elektronicznej

do 16.10.2019 r.

podanie do publicznej wiadomości wyników głosowania na projekty zgłoszone w ramach budżetu obywatelskiego

 
portalik24.pl
Czytaj cały artykuł