XI Konkurs plastyczny

Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej „Książnica Karkonoska” w Jeleniej Górze, Kultur – Und Weiterbildungsgesellschaft mbH, Löbau oraz Krajská vědecká knihovna v Liberci.

ogłaszają

XI Konkurs plastyczny z zielnika Ducha Gór

plakat2aKonkurs jest 11. edycją, organizowanego od 1996, konkursu plastycznego

dla dzieci i młodzieży Euroregionu „Neisse-Nisa-Nysa” znanego wcześniej pod nazwami „Krakonoš – Rübezahl – Rzepiór: Duch Karkonoszy” oraz „Legendarni bohaterowie pogranicza”.

Założeniem konkursu jest popularyzacja postaci legendarnego władcy Karkonoszy – Krakonoša, Rübezahla, Rzepióra, a także Laborantów i Walończyków oraz zachęta do poznawania flory terenów górskich i podgórskich wśród młodych mieszkańców pogranicza polskiego, niemieckiego i czeskiego.

Konkurs organizowany jest we współpracy z: Serbołużycką Biblioteką Centralną w Budziszynie, funkcjonującą w ramach Instytutu Serbołużyckiego, Miejskimi Bibliotekami w Budziszynie, Görlitz i Zittau, Wojewódzką Biblioteką Naukową w Libercu, Miejskimi Bibliotekami Publicznymi w Jabloncu nad Nisou, Turnovie, České Lipě i Semilý, Powiatową i Miejską Biblioteką Publiczną w Lwówku Śląski, Miejską i Powiatową Biblioteką Publiczną w Lubaniu, bibliotekami publicznymi Powiatu Jeleniogórskiego.

Regulamin XI Konkursu plastycznego „Z zielnika Ducha Gór”

1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży w wieku 7-19 lat z Polski, Niemiec i Czech.

2. Celem konkursu jest:

• popularyzacja legendarnej postaci: władcy Karkonoszy – Krakonoša, Rübezahla,

• pielęgnowanie i utrwalanie wspólnej tradycji zielarskiej poprzez sztukę,

• propagowanie zdrowego stylu życia i zwiększenie świadomości ekologicznej,

• edukacja artystyczna i prezentacja twórczości dzieci i młodzieży.

3. Uczestnicy konkursu wykonują 1 pracę w dowolnej technice plastycznej: rysunek, malarstwo, collage, grafika, fotografia, wyklejanka itp. Wymiary prac dowolne, górna granica prac malarskich 70 x 100 cm.

4. Temat pracy to plastyczna prezentacja rośliny z krótkim opisem właściwości (w przypadku najmłodszych dopuszcza się pomoc starszych w opisie)

5. Do konkursu mogą zostać zgłoszone prace zbiorowe.

6. Udział w konkursie mogą wziąć wyłącznie prace dotychczas nienagradzane na innych konkursach i wystawach.

7. Uczestnicy przesyłają pracę, na której (z tyłu pracy) umieszczają tytuł, godło i podają swój wiek. Do pracy należy dołączyć zamkniętą kopertę z godłem, zawierającą kartę z danymi:

• imię i nazwisko autora pracy

• wiek

• adres zamieszkania i numer telefonu autora pracy oraz adres e-mail

• adres szkoły lub placówki w której wykonano pracę

• imię i nazwisko nauczyciela lub opiekuna, pod kierunkiem którego praca została wykonana

• tytuł pracy.

8. Termin nadsyłania prac upływa 19 maja 2019 roku.

9. Prace należy przesyłać na adres:

Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej „Książnica Karkonoska” 58–500 Jelenia Góra, ul. Bankowa 27.

8. Przesłanie prac na konkurs może być poprzedzone przeprowadzeniem konkursu

na terenie szkoły. W takim przypadku prosimy o przesłanie informacji o ilości uczestników, co pozwoli na określenie ogólnej liczby uczestników naszego konkursu.

9. Oceny nadesłanych prac dokona Komisja powołana przez organizatora.

10. Komisja dokona oceny prac do dnia 31 maja 2019 roku przyznając nagrody i kwalifikując prace na wystawę w następujących kategoriach wiekowych:

• 7-10 lat

• 11-13 lat

• 14-16 lat

• 16-19 lat

11. Prace wykonane niezgodnie z regulaminem, nadesłane po terminie, zniszczone

w wyniku niewłaściwego opakowania nie będą brane pod uwagę przy ocenie.

12. Autorom najlepszych prac zostaną przyznane nagrody i wyróżnienia oraz dyplomy. Wyniki Konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej Książnicy Karkonoskiej http://bit.ly/2F5qFat oraz na stronach partnerów, a także na stronie http://bit.ly/2vqCFh9. W konkursie przewidziane są nagrody rzeczowe oraz nagroda niespodzianka dla lokat I-III oraz wyróżnień w każdej kategorii wiekowej, Jury zastrzega sobie prawo do przyznania nagród specjalnych i zbiorowych.

13. Prace laureatów będą przez 2 lata wystawiane w bibliotekach Euroregionu „Neisse-Nisa-Nysa”.

14. Prace, które nie zostaną zakwalifikowane na wystawę pokonkursową będzie można odebrać w ciągu 30 dni od ogłoszenia wyników Konkursu.

15. Organizatorzy Konkursu zastrzegają sobie prawo do reprodukowania i publikowania prac konkursowych bez wypłacania honorariów autorskich.

16. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu. Jednocześnie uczestnik pełnoletni, a w imieniu uczestnika niepełnoletniego jego rodzic lub opiekun prawny, wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatorów danych osobowych uczestnika oraz jego wizerunku, utrwalonego w czasie trwania wydarzenia. Dane osobowe przetwarzane będą dla celów organizacyjnych, rozliczeniowych i promocyjnych Konkursu; w ramach tych celów mogą zostać przekazane partnerom projektu, sponsorom i dotującym. W opisie nagrodzonych prac planowane jest użycie imienia, nazwiska, kraju pochodzenia i wieku autora.

Administratorem danych osobowych jest JCIiER Książnica Karkonoska z siedzibą w Jeleniej Górze, ul. Bankowa 27. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celach statutowych i podlegają ochronie zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 10 maja 2018 r. (Dz. U. 2018, poz. 1000).

Uczestnik ma prawo: dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia (zwane prawem do bycia zapomnianym), prawo do ograniczenia przetwarzania danych, do ich przenoszenia, prawo do sprzeciwu oraz do niepodleganiu decyzjom opartym

na zautomatyzowanym przetwarzaniu.

17. Ogłoszenie wyników, wręczenie nagród oraz otwarcie wystawy pokonkursowej, odbędzie się w czerwcu 2019 w miejscu wskazanym przez organizatora – Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej „Książnica Karkonoska” w Jeleniej Górze.

18. Laureaci zostaną zaproszeni na uroczyste wręczenie nagród i otwarcie wystawy poprzez e-mail lub telefonicznie.

19. Wszelkich informacji dotyczących Konkursu udziela:

Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej „Książnica Karkonoska”

w Jeleniej Górze.

tel. – 75 752 28 84, 75 752 25 68, 75 754 29 85

portalik24.pl
Czytaj cały artykuł