OLIMPIADA WIEDZY O RODZINIE

28 lutego w Dolnośląskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli Filia w Jeleniej Górze odbyły się eliminacje okręgu dolnośląskiego Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Rodzinie.

Jej organizatorem jest Wydział Teologii, Kierunek kształcenia: Nauki o Rodzinie, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Przewodniczącą Komitetu Głównego Olimpiady jest mgr Grażyna Przasnyska a koordynatorem ks. dr Michał Tunkiewicz.


IMG 20190228 104459 resized 20190228 073033805

Olimpiada ma formułę otwartą i mogą w niej startować uczniowie (zespoły 2-osobowe) polskich szkół ponadgimnazjalnych: liceów ogólnokształcących i techników, uczniowie realizujący indywidualny program lub tok nauki, rekomendowani przez szkołę. A od tego roku szkolnego również uczniowie klas dotychczasowych zasadniczych szkół zawodowych prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz uczniowie branżowej szkoły I stopnia.

Olimpiada Wiedzy o Rodzinie stawia sobie za cel promowanie wartości małżeńskich i rodzinnych oraz upowszechnianiem Nauk o rodzinie jako dyscypliny naukowej oraz kierunku studiów. Młodzież biorąca w niej udział ma możliwość sprawdzenia nabytej wiedzy z zakresu zajęć Wychowanie do życia w rodzinie oraz nabycie umiejętności praktycznego jej wykorzystania podczas prezentacji(II etap) i debaty ( III etap).

Zawody Olimpiady mają charakter drużynowy i są 3-etapowe. Składają się z:

eliminacji szkolnych (międzyszkolnych),

eliminacji okręgowych,

eliminacji centralnych (finał).

W zawodach I stopnia (etap szkolny) uczestnicy (zespoły 2-osobowe) rozwiązują test wielokrotnego wyboru z zakresu znajomości przepisów prawa polskiego (w tym konkordatowego) dotyczących w szczególności małżeństwa i rodziny, przemocy w domu, praw dziecka. Odbywają się w całym kraju tego samego dnia, w tym samym czasie (45 min.), równocześnie we wszystkich szkołach, które zgłosiły swój udział w zawodach. W tym roku w okręgu dolnośląskim brało udział 250 zespołów z 21 szkół.

Komitet Okręgowy kwalifikuje do II etapu maksymalnie 10 zespołów, który uzyskał co najmniej 75% możliwych do zdobycia punktów.

II Etap (Okręgowy) zakłada przygotowanie przez zespoły prezentacji lub filmu o tematyce zgodnej z programem Olimpiady. Ocenie podlega zarówno przygotowany materiał, jak i sposób jego przedstawienia.


IMG 20190228 104618 resized 20190228 072719876


Zawody centralne organizuje i przeprowadza Komitet Główny Olimpiady. Eliminacje III etapu, do którego przechodzi 10 najlepszych zespołów, mają charakter 2-stopniowy

Najpierw zespoły rozwiązują test wielokrotnego wyboru (30 pytań), zawierający pytania dotyczące prawa polskiego i międzynarodowego w szczególności z zakresu obowiązków państwa wobec rodziny, znajomości struktur organizacyjnych oferujących pomoc rodzinie, przygotowania do małżeństwa.

5 najlepszych zespołów, które uzyskały największą liczbę punktów z testu, zostaje zakwalifikowanych do debaty publicznej nt. polityki prorodzinnej (rozwiązanie problemu).

Tytuł laureata Olimpiady uzyskują 3 najlepsze zespoły.

Olimpiada Wiedzy o rodzinie wpisuje się w promowanie wartości małżeńsko-rodzinnych wśród młodzieży ponadgimnazjalnej. Zróżnicowany w skali kraju udział tej młodzieży na zajęciach „Wychowania do życia w rodzinie” (często niezadowalający) oraz kryzys instytucji małżeństwa skłania podmioty odpowiedzialne za promałżeńskie i prorodzinne wychowanie młodzieży, do podjęcia różnorodnych działań na rzecz promocji małżeństwa i rodziny. Organizacja Olimpiady i udział w niej młodzieży, jest szansą na jej większe zainteresowanie się problematyką małżeństwa i rodziny. To kolei może zachęcić młodzież do uczęszczania na lekcje Wychowania do życia w rodzinie. Założeniem Organizatora Olimpiady jest również promowanie polityki prorodzinnej państwa, co znajduje swój mocny akcent w Programie Olimpiady.

portalik24.pl
Czytaj cały artykuł