KONKURS OFERT

                 Zarząd Sudeckich Hoteli i Schronisk PTTK Sp. z o.o.  z siedzibą w Jeleniej Górze     

                                                                      przy Ul. 1- Go Maja 86

             Ogłasza konkurs ofert na sprzedaż nieruchomości „Dom Turysty PTTK Szczawno Zdrój „.

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość położona w Szczawnie Zdroju przy Ul. T. Kościuszki 9 ,

składająca się z prawa wieczystego użytkowania gruntu , oznaczonego jako działka nr 617/2 o powierzchni 0.0845 ha oraz prawa własności zabudowań na tym gruncie posadowionych .

Dla wskazanej nieruchomości ustanowiona jest Księga Wieczysta nr SW1 W/00035736/1

Pisemne oferty zawierające dane oferenta oraz proponowaną cenę nabycia nieruchomości należy składać w zamkniętych kopertach , opatrzonych napisem „ KONKURS DT PTTK SZCZAWNO ZDR.”,

w sekretariacie spółki do dnia 15.01.2019 do godz. 14.00.

Kryterium oceny ofert jest cena oferowana – 100%

Do oferowanej przez  wybranego oferenta  ceny doliczony zostanie podatek VAT , zgodnie z obowiązującymi przepisami. Ustalona w ten sposób cena płatna będzie jednorazowo , najpóżniej do dnia zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego tj. do dnia 31.01.2019.

Kupujacy  pokrywa wszelkie opłaty związane z nabyciem praw.

Zarząd spółki zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu na każdym etapie postępowania.

Dodatkowe informacje dotyczące konkursu udzielane są w siedzibie spółki oraz pod nr tel. 75 75 236 99

pttk.jgora.pl
Czytaj cały artykuł