Miejska Rada Seniorów w Szklarskiej Porębie

Skład Miejskiej Rady Seniorów, kadencja 2018-2023:

 1. Gabriela Orłowska
 2. Anna Gradoń
 3. Andrzej Ślazyk
 4. Wiesław Kondraciuk
 5. Janina Gerczak
 6. Irena Kubera
 7. Łukasz Majcherek

Zarząd Miejskiej Rady Seniorów:

 • Przewodniczący MRS- Andrzej Ślazyk
 • Wiceprzewodniczący MRS- Irena Kubera
 • Sekretarz MRS- Anna Gradoń

Głównym celem działania Rady jest tworzenie warunków do wykorzystania potencjału środowisk senioralnych Miasta Szklarska Poręba poprzez ich reprezentowanie, wzmacnianie, integrowanie i pobudzanie aktywności obywatelskiej.

Cele szczegółowe Rady to:

 1. reprezentowanie praw osób starszych i ich środowisk wobec władz Miasta Szklarska Poręba
 2. tworzenie pozytywnego wizerunku seniorów
 3. włączenie osób starszych w życie publiczno – społeczne Miasta Szklarska Poręba
 4. wspieranie wszelkich form aktywności osób starszych
 5. zapobieganie i przełamywanie marginalizacji seniorów
 6. solidarność międzypokoleniowa
 7. budowanie pozytywnego wizerunku i autorytetu starszego pokolenia
 8. profilaktyka zdrowotna i promocja zdrowego stylu życia
 9. rozwój oferty kulturalnej, edukacyjnej i rekreacyjnej

Rada realizuje cele poprzez:

 1. Ścisłą współpracę z władzami samorządowymi Miasta Szklarska Poręba przy rozstrzyganiu kwestii istotnych z punktu widzenia oczekiwań i potrzeb osób starszych.
 2. Współpracę z Burmistrzem Miasta oraz innymi partnerami życia społecznego, kulturalnego i gospodarczego Miasta Szklarska Poręba.
 3. Zbieranie informacji na temat potrzeb seniorów zamieszkałych na terenie Miasta Szklarska Poręba.
 4. Konsultowanie i opiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej i decyzji administracyjnych dotyczących seniorów.
 5. Wypracowanie i przyjmowanie wspólnych stanowisk odnośnie zagadnień dotyczących osób starszych, w tym również w sprawach konfliktowych dla środowisk seniorskich.
 6. Udział w tworzeniu programów współpracy i innych dokumentów planistycznych z Samorządem Miasta Szklarska Poręba.
 7. Dokonywanie wyboru i monitorowanie pracy przedstawicieli Rady w ciałach opiniodawczo-doradczych, powołanych przez administrację Miasta Szklarska Poręba.
 8. Współpracę z mediami w celu budowania pozytywnego wizerunku seniorów.
 9. Programowanie aktywności w zakresie kultury, rekreacji, turystyki i edukacji.
 10. Opiniowanie i wnioskowanie w sprawach służących rozwojowi działań na rzecz osób starszych i solidarności międzypokoleniowej.
 11. Współpraca z organizacjami i instytucjami społecznymi w sprawach planowania i podejmowania działań na rzecz osób starszych.
 12. Upowszechnianie wiedzy o potrzebach, prawach i możliwościach osób starszych

szklarskaporeba.pl
Czytaj cały artykuł