„Zajęcia dodatkowe w jeleniogórskich przedszkolach publicznych”

Miasto Jelenia Góra otrzymało dofinansowanie z Unii Europejskiej na realizapieniadze2cję zadania pt. „Wsparcie dzieci niepełnosprawnych oraz wzrost kwalifikacji nauczycieli w jeleniogórskich przedszkolach publicznych” (nr wniosku RPDS.10.01.03-02-005/16).

Projekt dofinasowany został w ramach RPO WD 2014-2020, Oś Priorytetowa: 10 Edukacja, Działanie 10.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej. Poddziałanie 10.1.3 – ZIT AJ Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej

Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji dzieci niepełnosprawnych w jeleniogórskich przedszkolach publicznych poprzez realizowanie dodatkowych zajęć mających na celu wyrównywanie deficytów. Wsparciem objętych zostanie co najmniej 47 dzieci niepełnosprawnych w wieku przedszkolnym zamieszkałych na terenie miasta Jelenia Góra oraz 43 nauczycieli miejskich przedszkoli publicznych.

Głównym działaniem projektu jest prowadzenie specjalistycznych zajęć dodatkowych we wszystkich przedszkolach realizujących projekt, które stanowią zindywidualizowany program wspierania rozwoju uczestników projektu oraz doskonalenie nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach realizujących projekt z zakresu pedagogiki specjalnej. Do realizacji zajęć przewidzianych w projekcie zakupiony zostanie specjalistyczny sprzęt i pomoce dydaktyczne.

Realizatorami projektu są placówki wychowania przedszkolnego, tj.: Miejskie Przedszkole nr 2,4,10,11,13,19,27, Miejskie Integracyjne Przedszkole nr 14 oraz Przedszkole Specjalne w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym. Zajęcia w ramach projektu realizowane będą do połowy kwietnia 2018 roku.

Realizacja projektu wpłynie na wyrównanie szans edukacyjnych dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i wzrost ich kompetencji a także spowoduje wzrost kwalifikacji i kompetencji nauczycieli wychowania przedszkolnego w zakresie pedagogiki specjalnej. Zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych wpłynie pozytywnie na poprawę jakości edukacji przedszkolnej oferowanej mieszkańcom miasta Jelenia Góra

Ogólny budżet projektu wynosi 1 202 435,03 zł, w tym:

Kwota dofinansowania wynosi (85%) 1 022 069,77 zł;

Budżet Państwa (10%) 120 243,43 zł;

Wkład własny M. Jeleniej Góry (5%) 60 121,83 zł.

portalik24.pl
Czytaj cały artykuł

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *