Elektroniczna uzupełniająca rekrutacja dzieci do przedszkoli publicznych

komputer

Elektroniczna uzupełniająca rekrutacja dzieci do przedszkoli publicznych
w Jeleniej Górze na rok szkolny 2016/2017

 

Punkty naboru do miejskich placówek, w których dzieci objęte będą wychowaniem przedszkolnym w Mieście Jelenia Góra:

 1. 1.      Miejskie Przedszkole Nr 4 w Jeleniej Górze, ul. Ignacego Krasickiego 6;
 2. 2.      Miejskie Integracyjne Przedszkole Nr 14 w Jeleniej Górze, ul. Junaków 2;
 3. 3.      Miejskie Przedszkole Nr 19 im. Kubusia Puchatka w Jeleniej Górze,
  ul. Karola Kurpińskiego 2.

Strona internetowa dla rodziców dostępna od dnia 18 maja 2016 r.:

Rejestracja:   http://bit.ly/1rQUXEs

od dnia 18 maja 2016 roku.

INFORMACJE OGÓLNE

UWAGA: O PRZYJĘCIU DZIECKA DO PRZEDSZKOLA NIE DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ !!!

Ważne:

W celu wskazania właściwego adresu miejsca zamieszkania należy wybrać właściwy powiat:

 • ·         dzieci zamieszkałe na terenie Jeleniej Góry – powiat Miasto Jelenia Góra;
 • dzieci mające miejsce zamieszkania poza Jelenią Górą – powiat jeleniogórski lub inny właściwy.

 

 

Od dnia 18 maja 2016 r. rodzic/prawny opiekun dziecka, które rozpoczyna edukację przedszkolną, wprowadza do systemu elektronicznego naboru dane dziecka,  otrzymuje hasło
i login oraz dostarcza wygenerowaną i podpisaną kartę zgłoszenia dziecka do placówki pierwszego wyboru;

 

 UWAGA RODZICE DZIECI ZAMIESZKAŁYCH POZA Miastem Jelenia Góra

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty do publicznego przedszkola przyjmuje
się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy
, natomiast kandydaci zamieszkali poza obszarem danej gminy mogą być przyjęci do publicznego przedszkola

lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego na terenie tej gminy, jeżeli
po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, dana gmina nadal dysponuje wolnymi miejscami w tym przedszkolu.
 W związku z tym w elektronicznej rekrutacji

do jeleniogórskich miejskich przedszkoli biorą udział wyłącznie dzieci zamieszkałe w Jeleniej Górze. 

Dzieci zamieszkałe poza Jelenią Górą mogą być przyjęte do jeleniogórskich przedszkoli publicznych po zakończeniu uzupełniającego postępowania rekrutacyjnego, jeżeli przedszkola publiczne nadal będą dysponować wolnymi miejscami.

 

Wypełnianie kart zgłoszenia dziecka do przedszkola

Elektroniczna uzupełniająca rekrutacja do przedszkoli trwa od dnia 18 maja 2016 roku, godz. 8.00  do 24 maja 2016 roku do godz. 15.00, obejmuje wprowadzanie do systemu danych dzieci rozpoczynających edukację przedszkolną i składanie kart zgłoszenia dziecka
do placówki pierwszego wyboru.

Aby dziecko wzięło udział w rekrutacji rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest
do wypełnienia karty zgłoszenia dziecka do placówki. W karcie zgłoszenia  rodzic/opiekun prawny  wskazuje w kolejności przedszkola, do których dziecko stara się o przyjęcie. Istnieje możliwość wskazania maksymalnie 3 placówek.

 

W rekrutacji uzupełniającej do przedszkoli publicznych na rok szkolny 2016/2017 dopuszczane są dwa warianty sposobu składania podań przez rodziców/opiekunów prawnych:

1) Rodzic/opiekun prawny poprzez stronę internetową wypełnia kartę zgłoszenia elektronicznie. Wydrukowaną i podpisaną kartę zgłoszenia dziecka wraz z załącznikami potwierdzającymi spełnienie wybranych przez rodzica/opiekuna prawnego kryteriów należy  dostarczyć wyłącznie do placówki pierwszego wyboru (czyli przedszkola znajdującego się na pierwszym miejscu na liście placówek, do których dziecko będzie się starać o przyjęcie).

2) W uzasadnionych przypadkach, jeżeli rodzic/opiekun prawny nie ma możliwości skorzystania
z komputera z dostępem do Internetu, będzie miał możliwość wypełnienia ręcznego
karty zgłoszenia dziecka (do pobrania w każdym przedszkolu). Z wypełnionym zgłoszeniem
i załącznikami potwierdzającymi spełnienie wybranych kryteriów rodzic/ opiekun prawny uda
się do placówki pierwszego wyboru (czyli przedszkola znajdującego się na pierwszym miejscu na liście placówek, do których dziecko będzie starać się o przyjęcie). Rejestracji w imieniu rodzica/opiekuna prawnego  w elektronicznym systemie naboru dokona przedszkole na podstawie złożonych wcześniej dokumentów.

 

Wybór placówek publicznych (przedszkoli ) w Jeleniej Górze

 • do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 3 do 6 lat;
 • podziału na grupy dokona dyrektor placówki po zakończeniu rekrutacji;
 • w przedszkolu mogą funkcjonować grupy mieszane wiekowo;
 • zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r.,
  poz. 2156 z późn. zm.) do przedszkola w szczególnych przypadkach może zostać przyjęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku (dzieci urodzone od 01.01.2014 r. do 01.03.2014 r.) w miarę dysponowania wolnymi miejscami. W celu zgłoszenia kandydatury dziecka 2,5 letniego należy skontaktować się bezpośrednio z punktem naboru (przedszkolem);
 • do przedszkola mogą zostać przyjęte dzieci urodzone od 31.12.2007 r. do 01.01.2009 r. (dzieci 6-letnie i starsze), które na podstawie ustawy o systemie oświaty mają odroczony obowiązek szkolny. W celu zgłoszenia kandydatury dziecka podlegającego odroczeniu obowiązku szkolnego należy skontaktować się bezpośrednio z punktem naboru (przedszkolem);
 • elektroniczna rekrutacja do przedszkoli odbywa się na wolne miejsca;
 • do elektronicznej rekrutacji przystępują dzieci zamieszkałe na terenie Jeleniej Góry;
 • rodzice/opiekunowie prawni dzieci, które aktualnie korzystają z usług publicznegoprzedszkola i złożyli w tym przedszkolu kartę kontynuacji nie biorą udziału w elektronicznym naborze – dane dziecka wprowadza przedszkole do którego dziecko uczęszcza;
  • dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych przyjmowane są głównie do
   Miejskiego Integracyjnego Przedszkola nr 14 w Jeleniej Górze, ul. Junaków 2.

KRYTERIA  NABORU na rok szkolny 2016/2017 i sposób ich dokumentowania

 

KRYTERIUM  AUTOMATYCZNE

1

miejsce zamieszkania na terenie Miasta Jelenia Góra (art. 20c ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświatytekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 z późn. zm.)

potwierdzenie zameldowania
na pobyt stały lub czasowy, umowa najmu mieszkania, akt notarialny potwierdzający własność mieszkania

KRYTERIA PODSTAWOWE

 ( art. 20c ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświatytekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 z późn. zm.)

 

Lp.

Kryteria

Dokumenty niezbędne potwierdzające spełnianie kryteriów

1

wielodzietność rodziny kandydata*

oświadczenie o wielodzietności

2

niepełnosprawność kandydata*

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu
na niepełnosprawność, orzeczenie
o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności 

(oryginał, notarialnie poświadczona kopia, albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a §  1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona 
 za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata)

3

niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata*

orzeczenie o niepełnosprawności
lub o stopniu niepełnosprawności
lub orzeczenie równoważne
w rozumieniu przepisów ustawy
z dnia 27 sierpnia 1997 r.
o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz.721 z późn. zm.) 

 

 (oryginał, notarialnie poświadczona kopia, albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a §  1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona  
za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata)

4

niepełnosprawność obojga rodziców kandydata*

orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne
w rozumieniu przepisów ustawy
z dnia 27 sierpnia 1997 r.
o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz
o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz.721 z późn. zm.) 

 

(oryginał, notarialnie poświadczona kopia, albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a §  1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona 
 za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata)

5

niepełnosprawność rodzeństwa  kandydata*

orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne
w rozumieniu przepisów ustawy
z dnia 27 sierpnia 1997 r.
o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz.721 z późn. zm.) 

 

(oryginał, notarialnie poświadczona kopia, albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a §  1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona  
za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata)

6

samotne wychowywanie kandydata w rodzinie*

prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację
lub akt zgonu oraz oświadczenie
o samotnym wychowywaniu dziecka oraz nie wychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem                                        

 

(oryginał, notarialnie poświadczona kopia, albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a §  1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona  
za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata)

7

objęcie kandydata pieczą zastępczą*

dokument potwierdzający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie
z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r.
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity
Dz. U. z 2015 r., poz. 332
z późn. zm.)  

 

 (oryginał, notarialnie poświadczona kopia, albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a §  1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona  
za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata)

 

 

*powyższe kryteria są równorzędne  i mają jednakową wartość

 

Kryteria i dokumenty potwierdzające ich spełnienie określone w Uchwale Nr 167.XXIV.2016
Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 23 lutego 2016 r.,
ustanowione na podstawie
art. 20c ust. 4,5 i 6  w związku z art. 20zf pkt 1 z ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 z późn. zm.)

 

Lp.

Kryteria

Dokumenty niezbędne potwierdzające spełnianie kryteriów

1

dziecko objęte obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym, dziecko
z odroczonym obowiązkiem szkolnym ubiegające się
o przyjęcie do przedszkola oraz dziecko mające ustawowe prawo w danym roku rekrutacyjnym do wychowania przedszkolnego
– 32 punkty

skrócony odpis aktu urodzenia dziecka

2

dziecko, którego oboje rodzice/opiekunowie prawni pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się/studiują w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą – kryterium stosuje się również do rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko – 16 punktów

zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu albo zaświadczeniu o wykonywaniu pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej; zaświadczenie szkoły/uczelni potwierdzające naukę w trybie dziennym; wydruk ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

3

zadeklarowanie przez rodzica/opiekuna prawnego korzystania przez kandydata z pełnej oferty przedszkola/oddziału przedszkolnego, tj. bezpłatnego nauczania, wychowania, opieki i posiłków powyżej 5 godzin dziennie – 8 punktów

oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego dotyczące deklarowanego czasu pobytu dziecka w przedszkolu/oddziale przedszkolnym (powyżej 5 godzin)

4

dziecko, którego rodzice/opiekunowie prawni mieszkają w Jeleniej Górze i deklarują zamieszkanie w Jeleniej Górze w rocznym rozliczeniu podatku dochodowego – 4 punkty

oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego dotyczące zamieszkania i deklaracji zamieszkania w Jeleniej Górze w rocznym rozliczeniu podatku dochodowego

5

kandydat, którego rodzeństwo kontynuuje wychowanie przedszkolne w danym publicznym przedszkolu/szkole -2 punkty

oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do tego przedszkola/szkoły,
do którego aplikuje kandydat

6

w przypadku dochodu na osobę w rodzinie kandydata w wysokości mniejszej lub równej 100% kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 114) – 1 punkt

oświadczenie o wysokości dochodu na osobę, liczbie osób oraz wysokości dochodu będącej podstawą obliczenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie kandydata

powyższe kryteria podane są według hierarchii ważności i mają różną wartość

 • W przypadku braku pisemnego potwierdzenia spełnienia kryteriów wynikających z ustawy
  z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 z późn. zm.), o którym mowa wyżej oraz kryteriów dodatkowych wynikających z Uchwały
  Nr 167.XXIV.2016 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 23 lutego 2016 r.
  w sprawie kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, w procesie rekrutacji kryteria te nie będą uwzględniane.

 

Uwaga:

Zgodnie z art. 20b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity:
Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 z późn. zm.) przez:

1) wielodzietność rodziny – oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci;

2) samotne wychowywanie dziecka – oznacza to wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.

Ponadto dla potrzeb rekrutacji ustala się, że:

1) studiowanie w trybie dziennym traktowane jest jako zatrudnienie w wymiarze 1 etatu;

2) prowadzenie działalności gospodarczej, prowadzenie gospodarstwa rolnego lub wykonywanie pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej traktowane jest jako zatrudnienie w wymiarze 1 etatu.

 

ETAPY REKRUTACJI DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI W JELENIEJ GÓRZE NA ROK SZKOLNY 2016/2017

Rodzaj czynności

Termin przeprowadzenia rekrutacji

Termin postępowania uzupełniającego

Publikacja oferty przedszkoli publicznych

14.03.2016 r. 8:00 –           31.08.2016 r. 15:00

14.03.2016 r. 8:00 –           31.08.2016 r. 15:00

Rejestracja kandydatów przystępujących do naboru

14.03.2016 r. godz. 8.00 – 31.03.2016 r. godz.15.00

18.05.2016 r. godz. 8.00– 24.05.2016 r. godz.15.00

Publikacja wyników rekrutacji i potwierdzanie woli 

28.04.2016 r. godz. 8.00 – 12.05.2016 r. godz. 15.00

07.06.2016 r. godz. 8.00 – 16.06.2016 r. godz.15.00

Postępowanie odwoławcze

składanie wniosków
do przewodniczącego komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia 

do 5 dni od daty złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia

do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia

rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania
od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego
w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia

do 7 dni od dnia złożenia do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

portalik24.pl
Czytaj cały artykuł

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *